แถลงข่าวความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำข้อมูลจราจรและระบบเตือนสาธารณภัย ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ FM ของ ทอ. 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ

ในโอกาสครบรอบ 132 ปี วันประสูติของพระบิดาแห่งทหารสื่อสาร พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพง เพ็ชรอัครโยธิน ที่ทรงสถาปนาการสื่อสารและริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นรากฐานพัฒนาการสื่อสารนานับปการของชาติสืบมา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งประกอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในปี 2556 ด้านการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จแล้วมาพิจารณาขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อจุดประกายแนวความคิดให้หน่วยต่าง ๆ นำผลงานไปต่อยอดองค์ความรู้หรือประยุกต์ใช้งาน จึงได้จัดทำกิจกรรมการวิจัยพัฒนาข้อมูลจราจรและระบบเตือนสาธารณภัยผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานนอกกองทัพอากาศคือ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าใช้งานได้ดีและเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ คลื่นความถี่นับว่ามีความสำคัญต่อภารกิจของกองทัพอากาศและการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างยิ่ง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จึงหวังว่าคลื่นความถี่นี้จะเป็นคลื่นที่สร้างความศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศต่อไป

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มีนโยบายให้กองทัพอากาศ เตรียมและดำรงความพร้อม ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย โดยให้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ

พล.อ.ท.หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของกองทัพอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศจึงได้ต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่เดิม คือ การส่งเวลามาตรฐานผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงโดยใช้อุปกรณ์ RDS (Radio) ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางในการใช้คลื่นความถี่วิทยุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตามที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบการตรวจวัดความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ โดยการกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศในคลื่นความถี่ต่างๆทั้งระบบ FM และ AM ที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช.นอกจากนี้กองทัพอากาศดำเนินการร่วมกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยในการทดสอบการส่งข้อมูลภาพจราจรแบบ Real Time ผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุ FM 102.5 MHz ของกองทัพอากาศ ที่เรียกว่า TMC (Traffic Message Chanel) โดยมีคุณสมบัติสามารถแสดงข้อมูลการจราจรในลักษณะจองภาพกราฟิกบนหน้าจอ ของอุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถวางแผนในการเลือกเส้นทาง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จราจรหนาแน่นเพื่อประหยัดเวลา เชื้อเพลิง และมลภาวะได้เป็นอย่างดี

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณกองทัพอากาศในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำข้อมูลจราจรและระบบเตือนสาธารณภัยผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายๆฝ่าย มูลนิธิฯไอติก (iTIC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยการรวมตัวกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งและจราจรและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากทางภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมจราจร เพื่อประมวลผลและรายงานสภาพจราจรแบบ Real time อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยลดปัญหาจราจรและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพระบบลอจิสติกของประเทศ

“…ในวันนี้ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจราจรและประโยชน์จากการนำข้อมูลจราจรจากทางภาครัฐและเอกชนมาเผยแพร่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลจราจรที่เชื่อถือได้และใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกใช้เส้นทางที่สั้นรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อสัญจรตลอดจนได้รับทราบระบบการแจ้งเตือนสาธารณภัยต่างๆ จากกองทัพอากาศและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน เริ่มต้นโดยการตรวจสอบสภาพจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง ก่อนท่านออกจากบ้านหรือออกจากที่ทำงานโดยสามารถเช็คได้จากเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ www.iticfoudation.org หรือดาวโหลดแอปพลิเคชั่นลงบนสมาทโฟน เพื่อไม่ให้ตัวท่านเสียเวลาอันมีค่าบนท้องถนนโดยไม่จำเป็น…”

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประมวลภาพ