International Open Data Day 2021

         วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.40 น. ที่ ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้ ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “วันข้อมูลเปิด นานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564” โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม และพร้อมด้วย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ และคณะทำงานมูลนิธิร่วมด้วย            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สําหรับข้อมูลเปิดถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตสู่สังคมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า […]

iTIC X Linfox

การพบปะของ iTIC กับ Linfox               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้เข้าร่วมประชุมและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการจัดการระบบขนส่ง ของบริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (Linfox) เพื่ออัพเดตข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับโอกาสที่ได้ร่วมงานด้วยกันต่อไปในอนาคต ขอบคุณทางลินฟ้อกซ์ที่ให้เกียรติเราเข้าไปเยี่ยมชม Facebook Linkedin Twitter Pinterest