iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility

4th iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility

งานสัมมนา 4th iTIC Forum 2023: “Power of Connection and Smart Mobility” 

จัดโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation) หรือ “ iTIC” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา งานได้ประสบความสำเร็จด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณ ในความร่วมมือจาก กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ท่านวิทยากร ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดการร่วมมือทุกภาคส่วน รถ เรือ ราง และเผยแพร่ความรู้ด้าน Connectivity and Smart Mobility ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสังคม ตลอดจนยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทยพร้อมระดมพลังความร่วมมือและขับเคลื่อนข้อมูล ในการแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุด

มูลนิธิฯได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกล่าวเปิดงานและปาฐกถา พิเศษ “ความพร้อมของการเชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเสวนาที่น่าสนใจอาทิ

ภาพบรรยากาศ iTIC FORUM 2023
 • การบรรยายเรื่อง “ตัวอย่างการรายงานสภาพจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนว่าทำอย่างไรถึงลดอุบัติเหตุได้ในประเทศญี่ปุ่น” โดย Mr. Yukinori Yamada, Executive Director of VICS Japan
 • การบรรยายเรื่อง “การเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดและการใช้เทคโนโลยีในการเดินทางอัจฉริยะ Connectivity and Smart Mobility Technology” โดย Mr. Tim Chen, Board of Director, ITS-Taiwan & President of TMS Technologies Co., LTD. ประเทศไต้หวัน
 • การบรรยายเรื่อง “ศักยภาพของเอกชนไทยในการขับเคลื่อนสมาร์ทโลจิสติกส์ รถ เรือ ราง” โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน
 • เสวนาหัวข้อ “โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลก” ร่วมเสวนา โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายอุดร คงคาเขตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจ B2B2C บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • การบรรยายเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการสัญจรของคนกรุง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหารถติด จุดคอขวดต่างๆ และจะเร่งสำรวจแก้ไขปัญหาจุดฝืด-จุดรถติด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน
 • การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางอัจฉริยะและสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย” โดย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • เสวนาหัวข้อ “การก้าวสู่การลดอุบัติเหตุโดยใช้ AI และเทคโนโลยี” ร่วมเสวนาโดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, นายดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, นายสันติภาพ ศิริยงค์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท และนายณัฐนัย หงสุรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานยานยนต์ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
 • การบรรยายเรื่อง “Creating share value by using data”  โดย คุณฮิเดยูกิ คาราซาวะ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เสวนาหัวข้อ “พลังของข้อมูลต่อระบบคมนาคมขนส่ง สำหรับ เส้นทางสู่อนาคต” ร่วมเสวนา โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม (DEPA), ดร.มณฑา ชยากรวิกรม
  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DGA) และนายทศพล
  คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ภายในงานฯ มีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมออกบูทและจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการใช้ข้อมูลการเดินทาง และการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารงาน iTIC FORUM 2023

กําหนดการงานสัมมนาโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

“4th iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility”

การพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมโยงการคมนาคมทางถนนของประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข (ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลก

โดย ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ (อธิบดีกรมการขนส่งทางราง)

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรด้วย AI และ Technology

โดย นาย ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

Contents for Creating share value by using data

โดย Mr. Hideyuki Karasawa

พลังของข้อมูลต่อระบบคมนาคมขนส่งและเส้นทางสู่อนาคต

โดย Monta Chayakonvikom (Ph.D)

Connectivity and Smart Mobility Technology

โดย Tim Chen

Power of Connectivity & Smart Mobility

โดย คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ (DTC)

Developing Infrastructure for Smart Mobility, Connectivity and Sustainable Society in Thailand

โดย Supamas Trivisvavet, Ph. D.

Okinawa Japan: A Gateway to Global Logistics

โดย Udorn kongkakate

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

Solving traffic problems and reducing traffic accidents in Japan

โดย Yukinori YAMADA (VICS Center)

Development of Road Infrastructure to Promote Walking: Case Studies of Smart Crosswalks.

โดย ดนัย เรืองสอน

Data in Smart City, Smart Mobility

โดย Dr. Passakon Prathombutr

The Potential of Thai Private Sector in Driving Smart Logistics

โดย Mr. SOMPHOTE AHUNAI

แนวคิดในการสัญจรของคนกรุงเทพ

โดย วิศณุ ทรัพย์สมพล