iTIC Forum 2019: Big Data & AI for Safer Roads

iTIC Forum 2019: Big Data & AI for Safer Roads

“รู้ล่วงหน้า ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ไปกับระบบเตือนภัยอัจฉริยะ”
งานสัมมนา iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads” จัดขึ้นวันที่ 22 พฤจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการวิจัยหาสาเหตุ วัน เวลา และสถานที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการทดลองใช้ AI พยากรณ์อุบัติเหตุ 24 ชม. ล่วงหน้า ตลอดจนเรียนรู้การแก้ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือหาแนวทางการลดอุบัติเหตุลง 20% ในเวลา 2 ปี

ภาพบรรยากาศ iTIC FORUM 2019