iTIC Forum 2018: POWER OF DATA SHARING

iTIC Forum 2018: POWER OF DATA SHARING

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดงานสัมมนาใหญ่ “ITIC FORUM 2018: POWER OF DATA SHARING” กระตุ้นการแชร์ข้อมูลเพื่อสร้างสังคม Big Data และก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานฯ และกล่าวปาฐกถาเรื่อง “Data Sharing in the Digital Transportation World” และ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปผลการสัมมนา

นอกจากนี้ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล จาก depa ได้มาร่วมบรรยาย เรื่อง “Data Sharing in Smart Cities” โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาและประโยชน์ที่ได้จากการแชร์ข้อมูล ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในยุคของ Big Data

พร้อมกันนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนา เรื่อง “The Power of Data Sharing and Business Opportunity in Thailand” นำทีมโดย ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่, คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง, ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับประโยชน์ของ Data sharing และการนำ Big data มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญ ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการแชร์ข้อมูลอย่างแพร่หลาย ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา ภาพบรรยากาศ และวีดิทัศน์ต่างๆ ของงาน “ITIC FORUM 2018: POWER OF DATA SHARING” กระตุ้นการแชร์ข้อมูลเพื่อสร้างสังคม Big Data และก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้ที่

ภาพบรรยากาศ iTIC FORUM 2018
ขอขอบคุณทาง SpringNews ที่ช่วย live สด ผ่านทาง Facebook

กล่าวต้อนรับ โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย Welcome Remarks by Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of iTIC Foundation

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Data Sharing in the Digital Transportation World”โดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Opening Remarks and Keynote Address by Mr. Arkom Termpitaya, Minister of Transport

การบรรยาย เรื่อง “Data Sharing in Smart Cities” โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล Lecture by Dr. Monsak Socharoentum, Acting Director of IoT & Digital Innovation Institute, DEPA

ช่วงเสวนา เรื่อง “Power of Data Sharing and Business Opportunity in Thailand” กล่าวปิดงานและสรุปผลเพื่อนำไปบูรณาการ โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี Closing Remarks by Dr. Kobsak Pootrakool, Minister, Office of Prime Minister of Thailand