iTIC Forum 2018: POWER OF DATA SHARING

งานสัมมนาโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

“ITIC FORUM 2018: Power Of Data Sharing”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

             เพื่อยกระดับความร่วมมือ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนการสร้างสังคม Big Data และก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างแท้จริง   โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยา ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Data Sharing in the Digital Transportation World” และ ดร. กอบศักดิ ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปผลการสัมมนาเพื่อนำไปบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ แห่งชาติต่อไป 

             จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแชร์ ข้อมูล สอดคล้องกับนโยบาย การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data และ Data Center ของรัฐบาล iTIC จึงร่วมมือกับ depa และคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งทางจุฬาฯ ก็กำลังผลักดันความรู้ ด้าน Data Science ให้เป็นการศึกษาแบบบูรณาการโดยเปิดเป็นวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มีอาจารย์จากหลายคณะมาร่วมกันสอนเพื่อส่งเสริมให้ เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นิสิตทุกคณะ ทุกสาขา สามารถนำไปต่อยอดได้

             ในขณะเดียวกัน เรื่อง Data Sharing ก็เป็นภารกิจที่ depa ให้ความสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ รวบรวม ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายให้ หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและทันสมัย โดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอที และนวัตกรรมดิจิทัล ได้มาร่วมบรรยาย เรื่อง “Data Sharing in Smart Cities” โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาและประโยชน์ที่ ได้จากการแชร์ ข้อมูล ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในยุคของ Big Data และแนวทางการส่งเสริมเรื่อง Data Sharing ซึ่ง depa มีมาตรการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน

                นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “The Power of Data Sharing and Business Opportunity in Thailand” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ แก่ ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง Data Sharing กับการบริหาร จัดการบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจ Startup ที่เกิดจาก Data Sharing หรือ คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนับเป็นหนึ่งในธุรกิจยุคใหม่ที่กำลังถูกจับตามอง และได้ รับการพูดถึงอย่างมาก ก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ทางธุรกิจด้าน Sharing Economy อย่าง Ride Sharing ซึ่งนับว่าค่อนข้างใหม่มากสำหรับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมี ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง ซึ่งได้ ยกตัวอย่างการใช้ Big Data และมองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมด้วย ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล มาพูดถึงอิทธิพลของ 5G ที่นับเป็นตัวแปรสำคัญของ Data Sharing และสังคม Big Data ในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็น ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับประโยชน์ของ Data sharing และการนำ Big data มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และกระตุ้นให้ หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญ ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนให้ เกิดการแชร์ ข้อมูลอย่างแพร่หลาย ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

                นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ดำเนินงาน iTIC มา หัวใจสาคัญของความสำเร็จก็คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน หรือแม้แต่ ประชาชนทั่วไป ที่ร่วมกันบริจาคข้อมูลมาให้ iTIC เป็นผู้รวบรวมและประเมินผล ตอนเริ่มทำศูนย์ รวบรวมข้อมูลจราจรนี้ขึ้นมา เมื่อ 8 ปีที่แล้ว นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และการรวบรวมข้อมูลจราจรที่หลากหลายก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่โชคดีที่หน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือมุ่งที่จะมีข้อมูลจราจรที่มีคุณภาพเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างกว้างขวาง แบบไม่มี ค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เห็นความสำคัญและแชร์ ข้อมูลให้กับเรา ปัจจุบันเรื่อง Data Sharing และ Big Data กำลังเป็นที่สนใจจึงจัดงานสัมมนานี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์ของการแชร์ข้อมูล และเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต ซึ่ง iTIC เองจะยังคงเดินหน้า อาสาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ข้อมูลจราจร และพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ทันสมัย น่าอยู่และ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”