คณะกรรมการ มูลนิธิฯ

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

ประธาน

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

รองประธาน

รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติ

เลขานุการ

คุณอรวิทย์ เหมะจุฑา

กรรมการ

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย

กรรมการ

คุณชัยปิติ ม่วงกูล

กรรมการ

คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

กรรมการ

คุณสุวิทย์ นาคพีระยุทธ

กรรมการ

คุณสมประสงค์ สัตยมัลลี

กรรมการ

คุณนิรมล ทิรานนท์

กรรมการ

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

กรรมการ

ดร.ภาสกร ประถมบุตร

ที่ปรึกษา