Open Data Sharing

มูลนิธิฯ ใช้ Location Table เป็นแหล่งอ้างอิงในการส่งออกข้อมูลสภาพจราจร Location Table เป็นเสมือนภาษากลางที่ใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งบนสี่แยกและถนนต่างๆ ในประเทศไทย ผู้ที่ประสงค์จะรับข้อมูลจากมูลนิธิฯ

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการดาวน์โหลด iTIC Open Data