การเผยแพร่ข้อมูลจราจร

ระบบ RDS-TMC เป็นระบบการรายงานสภาพจราจรจากศูนย์ข้อมูลจราจร (iTIC) ผ่านทางคลื่นพาหะรองที่ 57 kHz จากความถี่กลางของคลื่น FM  โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานีวิทยุทหารอากาศ 102.5 MHz โดยใช้คลื่นพาหะรองที่ 102.557 MHz ซึ่งไม่เป็นการรบกวนคลื่นวิทยุ FM ข้างเคียงข้อมูลจราจรที่ได้รับจะถูกแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอักษร (Text) แผนภาพ (Graphic) หรือในรูปแบบแผนที่ (Map)

เมื่อมีการรายงานสภาพจราจร ข้อมูลจะถูกเก็บในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลจราจร (iTIC) และเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับข้อมูลจราจรก็จะทำการเข้ารหัสตามมาตรฐาน TMC (ISO 14819) ด้วยซอฟต์แวร์ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องเข้ารหัส RDS และถูกแปลงเป็นสัญญาณวิทยุ เพื่อส่งไปยังเครื่องส่งวิทยุ FM เพื่อกระจายสัญญาณ

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในหลายรูปแบบ เช่นในรูปแบบข้อมูลพร้อมระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์กับตำแหน่งที่เกิดเหตุ พร้อมแสดงเวลาที่ได้รับข้อมูล หรือแสดงในรูปแบบแผนที่ โดยแสดงด้วยไอคอนที่บอกประเภทของเหตุการณ์ เช่นการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ หรือการก่อสร้าง