BEST TRAFFIC PROVIDER IN THAILAND

งานสัมมนา 4th iTIC Forum 2023: “Power of Connection and Smart Mobility”  จัดโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation) หรือ “ iTIC”

งานสัมมนา “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety” โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมการขนส่งทางบก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

“รู้ล่วงหน้า ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ไปกับระบบเตือนภัยอัจฉริยะ” งานสัมมนา iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads”

Longdo Map Integration

ABOUT US

iTIC foundation?

ที่มา การจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย“มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย” หรือ “Intelligent Traffic Information Center” (iTIC) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย

How does iTIC work?

เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลจราจรสาธารณะจากกล้อง CCTV ของกองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาผสมผสานกับข้อมูลจาก Taxi probe, Bus probe, Logistic probe และ Mobile Phone probe

Benefits of Probe Data

Traffic information from probe data has the following benefits compared to the conventional information from fixed sensors

How to receive traffic information from iTIC?

ท่านสามารถรับข้อมูลการจราจรผ่านอุปกรณ์นำทางหรือบริการต่างๆ เช่น website, ซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือ ที่ได้รับข้อมูลจราจรจาก iTIC

OUR SERVICES

มูลนิธิฯ ใช้ Location Table เป็นแหล่งอ้างอิงในการส่งออกข้อมูลสภาพจราจร Location Table เป็นเสมือนภาษากลางที่ใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งบนสี่แยกและถนนต่างๆ ในประเทศไทย ผู้ที่ประสงค์จะรับข้อมูลจากมูลนิธิฯ

Open Data Sharing

Location Table

Service Report Form

SUPPORTERS