มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

ที่มา การจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย “มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย” หรือ “Intelligent Traffic Information Center” (iTIC) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2553  ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก “สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย” หรือ “Thai ITS Association”

มูลนิธิฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลจราจรจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลจราจรให้มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยมิได้หวังผล กำไร ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ

มูลนิธิฯ ได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย(ITS) เข้ามาช่วยบริหารภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยนำข้อมูลจราจรสาธารณะจากภาครัฐ (CCTV) เข้ามาผสมกับข้อมูลจาก Probe ของภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ Taxi Probe, Bus Probe, Logistic Probe และ Mobile Phone Probe แล้วประมวลผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อนนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

การจัดหาทุนของมูลนิธิฯ มาจากการบริจาค และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลจราจรสู่สาธารณะ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยจะไม่มีการจัดสรร หรือแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

เป็นศูนย์รวมของข้อมูลจราจรที่นำไปเผยแพร่ให้กับสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุด ในการที่จะลดปัญหาจราจร และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ประโยชน์ต่อสังคมไทย

  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนำข้อมูลจราจรมาเผย แพร่ให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทาง และการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจร และเพิ่มความสะดวกสบาย
    ในการเดินทาง
  • เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน