iTIC Forum 2019: Big Data & AI for Safer Roads

งานสัมมนาโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
“ITIC FORUM 2019: BIG DATA & AI FOR SAFER ROADS”
วันที่ 22 พฤจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
November 22, 2019 at 08.30 – 1.30 am, Grand Ballroom, Conrad Bangkok

            เมื่อปี 2018 มูลนิธิฯ iTIC ได้จัดงานสัมมนา iTIC Forum 2018: Power of Data Sharing ขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการแชร์ข้อมูล เพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปี 2019 มูลนิธิฯ iTIC จึงริเริ่มจัดทำ “โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน – Big Data and AI for Safer Roads” ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามารถนำมาประมวลผล และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสำคัญของประเทศชาติอย่างยั่งยืนได้

             โดยในโครงการฯ นี้ได้ใช้ฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากระบบการจัดเก็บข้อมูล 3 ฐาน คือกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมกับข้อมูลของมูลนิธิฯ iTIC และกรมทางหลวง โดยใส่ข้อมูลอุบัติเหตุทั้งหมดลงบนแผนที่ดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง วัน เวลา ตลอดจนสถานที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข และป้องกันปัญหาในอนาคต
             ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการนี้ คือการนำเอาเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในอดีตและสร้างระบบพยากรณ์อุบัติเหตุล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่งเบื้องต้นพบว่าอุบัติเหตุกว่า 50% เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง 90% กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เพียง 5% ของทั้งกรุงเทพฯ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจึงมีความเห็นตรงกันว่ามีโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้ โดยควรจะตั้งเป้าในการลดจำนวนอุบัติเหตุให้ได้ 20% ภายในเวลา 2 ปี

             ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน มาเล่าสิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จในการลดจำนวนอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่มีค่าและมีความน่าสนใจนำมาศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้กับประเทศไทยพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือหาแนวทางการลดอุบัติเหตุลงต่อไป