“iTIC” ลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมต่อข้อมูลจราจร(Probe) ร่วมกับ “Linfox”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจร(Probes data) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแผนที่เส้นสีจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn